• Hiệu chỉnh/ hiệu chuẩn thiết bị Torque
  • Hiệu chuẩn thiết bị - hiệu chuẩn Kim Long

Tai lieu iso

ĐLVN 132:2004. Hướng Dẫn Việc Xác Định Chu Kỳ Hiệu Chuẩn Phương Tiện Đo

Guidelines for the ditermination of recalibration intervals of measuring equipments.

1. Phạm Vi Áp Dụng

Văn bản kỹ thuật này hướng dẫn việc xác định khoảng thời gian lớn nhất giữa các lần hiệu chuẩn kế tiếp (gọi chung là chu kỳ hiệu chuẩn) đối với các phương tiện đo sử dụng trong các phòng thí nghiệm (thử nghiệm và hiệu chuẩn)

Để tải và xem thêm ĐLVN 132: 2004 - Hướng Dẫn Việc Xác Định Chu Kỳ Hiệu Chuẩn Phương Tiện Đo, xin vui lòng bấm vào đường link bên dưới: 
(Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng)