• Hiệu chỉnh/ hiệu chuẩn thiết bị Torque
  • Hiệu chuẩn thiết bị - hiệu chuẩn Kim Long

Hieu chuan

Hiệu chuẩn âm thanh – độ rung

           

 Impulse Noise Simulator     Integrating Sound Level Meter    Máy Đo Độ Rung 1332B      Máy Đo Độ Rung Balamac

         

Máy Đo Độ Rung Fluke             Noise Meter                          Sound Level Meter Extech     Sound Level Meter TYPE 6236  

    

 Sound Level Meter                     Máy Đo Tốc Độ Gió