• Hiệu chỉnh/ hiệu chuẩn thiết bị Torque
  • Hiệu chuẩn thiết bị - hiệu chuẩn Kim Long

Hieu chuan

Hiệu chuẩn Nhiệt áp suất

Hiệu chuẩn Nhiệt áp suất Hiệu chuẩn Nhiệt áp suất * Temperature Measure * Temperature Source * Dew Point Meter * Themal Camera * IR Temperature Source * Transmitters (Humidity/Temperature)

Image hieu chuan: 

loai hieu chuan: