• Hiệu chỉnh/ hiệu chuẩn thiết bị Torque
  • Hiệu chuẩn thiết bị - hiệu chuẩn Kim Long

Hieu chuan

Hiệu chuẩn thiết bị PTN Hóa Sinh

 

 

     Conductivity Meter                        Máy Phá Mãu Nito                  Máy đo độ đục                              Pipetman

         

       Multi Meter                               PH meter                                            Pipette                           Refractometers

             

             Tỷ Trọng Kế                          Viscometer                             Volumetric Flasks