• Hiệu chỉnh/ hiệu chuẩn thiết bị Torque
  • Hiệu chuẩn thiết bị - hiệu chuẩn Kim Long

Mua ban

Các 8508A là một thiết bị đo có độ chính xác đến 8,5 số được thiết kế đặc biệt cho đo lường.