• Hiệu chỉnh/ hiệu chuẩn thiết bị Torque
  • Hiệu chuẩn thiết bị - hiệu chuẩn Kim Long

Noi bat

Hiệu chuẩn TRUE RMS MULTIMETER FLUKE 117

Công ty Hiệu chuẩn Kim Long nhận thực hiện các dịch vụ hiệu chuẩn và hiệu chỉnh  các thiết bị điện tử sau: Hiệu chuẩn và hiệu chỉnh thiết bị Fluke:

  • Digital Multimeter Fluke 117; 115
  • True RMS Multimeter Fluke 175; 179
  • Digital Multimeter Fluke 17B, 17B+; 15B
  • True RMS Multimeter Fluke 87V
  • True RMS Multimeter Fluke 287, Fluke 114, Fluke 101

Và nhiều model khác nữa...

image noi bat: